Reiki

Els Mètodes de curació tradicionals actuen també sobre la part espiritual o energètica de la persona, ajudant a equilibrar-la d’una manera integral.

Són tècniques antigues practicades per totes les cultures i transmeses de forma oral a través dels segles. D’algunes d’elles han adoptat sistemes de treball més moderns i globals. En el Reiki es canalitza l’energia a través de les mans del terapeuta, per aconseguir l’harmonia de la persona, equilibrant a els seus centres energètics.

La paraula Reiki és compon de “Rei”, energia universal, i “Ki”, ​​força vital.

Mikao Usui va redescobrir aquesta forma de conduir l’energia que tots podem canalitzar.