Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de Zoraida Linares Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats de servei d’estètica terapèutica i teràpies naturals, donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Zoraida Linares Mulero, NIF: 46730691G, Gran Via de les Corts Catalanes 516, 1r 3a, 08015 Barcelona, telèfon 934.254.440 i amb correu electrònic kore@kore.es i adreça web www.kore. és

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de Zoraida Linares, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions hi ha la de atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a la Gran Via de les Corts Catalanes 516, 1r 3a, 08015 Barcelona, o al correu electrònic kore@kore.es

Amb quina finalitat tractem les dades?

Zoraida Linares tracta les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte.

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web. Els fem servir únicament per a aquesta finalitat.

Atenció telefònica.

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses poden registrar-advertint d’això prèviament a la persona amb qui ens comuniquem.

Cursos de formació.

Recepció de candidaturess i registre de dades personals dels interessats en en realitzar els nostres cursos amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la matrículació i la participació en ells, per tal de fer el seguiiento l’alumne durant el curs i realitzar el cobrament per el mateix. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim de dos anys les dades dels alumnes, per si a curt termini organitzem un altre curs que pugui ser d’interès del laumno / a. No obstant, en aquest últim cas, eliminem immediatament les dades si l’interessat ens ho demana.

Serveis als clients.

Registrar els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació dels nostres serveis es sol·liciten les dades imprescindibles, com les dades personals i les dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament dels productes i serveis contractats ( únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació comercial i de prestació de serveis, incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. La contractació de productes i serveis comporta un tractament de les dades en el sentit indicat en aquest apartat.

Informació dels nostres productes i serveis.

Mentre hi ha relació amb els seus clients Zoraida Linares utilitza les seves dades de contacte per a comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències dels nostres productes o serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client.

Una altra informació de productes i serveis.

Amb l’autorització explícita dels clients, finalitzada la relació contractual, les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes, informació de caràcter general o específica en funció de les característiques del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver estat client, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquest fi i fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web.

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre d’altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de les cookies es reserva per a recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Altres canals d’obtenció de dades.

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les fins explícits que justifiquen la recollida i tractament.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que duem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb els quals tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com l’elaboració o l’estudi de pressupostos. És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar les seves currículum vitae o que participen en processos selectius.

En compliment d’una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d’obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària vénen establertes per normes reguladores de les relacions comercials. Es pot donar el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

Sobre la base del consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir mitjançant cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes galetes.

Per interès legítim. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o els òrgans judicials competents. D’altra banda, en cas que s’hagi donat el consentiment, les dades podran ser comunicades a altres empreses per a les finalitats indicades anteriorment. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques o comptables.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per a la finalitat que va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els següents drets:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del propi interessat, en el moment de proporcionar-ha de tenir informació clara de les finalitats a què es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions que es faran a altres persones (si és el cas) o el dret a obtenir còpia o conèixer el termini previst de conservació.

A demanar la seva rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar la seva supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits i van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractats i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos que preveu la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals propis en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i transmetre’ls a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar les seves dades en el grau o mesura que li pugui suposar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant de reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

¿Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Zoraida Linares Mulero, Gran Via de les Corts Catalanes 516, 1r 3a, 08015 Barcelona, amb correu electrònic kore@kore.es, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals “. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça kore@kore.es